Direct naar content gaan
Geniet,
maar drink met mate

Zelfregulering

Zelfregulering

Wat is zelfregulering?
Zelfregulering is een pakket van afspraken dat de branche met elkaar is overeengekomen. In het geval van verantwoorde alcoholmarketing, zijn deze afspraken samengebracht in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). De RvA is een onderdeel van de Nederlandse Reclamecode (NRC) en zodoende geldig voor iedereen.

Voordelen van zelfregulering:

 • Het heeft een breed draagvlak (het gaat immers om zelf overeengekomen regels);
 • Niveau van naleving is hoog (aantal toegekende klachten is zeer beperkt);
 • Dynamisch, want regels kunnen vrij eenvoudig aan nieuwe omstandigheden aangepast worden denk bijvoorbeeld aan social media.

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken
De branche werkt feitelijk al sinds 1978 met de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken (RvA). In 1989 vond politiek-bestuurlijke accordering plaats door het ministerie van VWS en de Tweede Kamer. Deze Code zorgt ervoor dat er in Nederland sprake is van maatschappelijk verantwoorde marketing van alcoholhoudende dranken en wordt gemiddeld eens per twee jaar aangepast.

Hoe werkt het?
Iedereen die meent dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels in de Code kan hierover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). Dit onafhankelijke klachtenorgaan beoordeelt of een reclame in strijd is met de Code. In het geval van een overtreding beveelt de RCC de adverteerder aan voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De afdeling Monitoring & Compliance controleert vervolgens of de adverteerder gevolg heeft gegeven aan deze aanbeveling. In het geval van overtreding van de RvA kan de RCC of het College van Beroep een boete van maximaal € 50.000,- opleggen aan de bij STIVA aangesloten organisaties.

Zelfregulering is meer dan code alleen:

 • STIVA geeft adviezen over reclame-uitingen (circa 350 vragen in 2019).
 • STIVA geef interne workshops bij bedrijven.
 • STIVA informeert de achterban via een nieuwsbrief over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zelfregulering.
 • STIVA verzorgt jaarlijks een symposium voor alle marketingprofessionals die werkzaam zijn binnen of in opdracht van de alcoholbranche.
 • STIVA laat jaarlijks onderzoeken op welke jongerenzenders geen reclame voor alcoholhoudende dranken mag plaatsvinden.
 • STIVA treedt op wanneer op televisie programma’s te zien zijn die zwaar leunen op alcoholmisbruik.
 • STIVA laat alle televisie-, bioscoop- en radiocommercials vooraf toetsen door een toetsingscommissie op eventuele tegenstrijdigheid met de RvA.
 • STIVA controleert horecapromoties op naleving van de RvA.