Ga direct naar de content

Dit is Stiva

Over STIVA

De Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA) zet zich in voor verantwoorde alcoholconsumptie én verantwoorde alcoholreclame. Dat doet zij samen met de Nederlandse producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken. Zo helpt STIVA haar partners onder meer jaarlijks bij het beantwoorden van ruim 700 vragen over alcoholreclame en verzorgt zij incompany-trainingen. Dat die gezamenlijke inzet zijn vruchten afwerpt, is terug te zien in de cijfers. Verantwoorde alcoholconsumptie is in Nederland de norm; ruim 90% van de Nederlanders onthoudt zich van zwaar of overmatig alcoholgebruik. 

STIVA zet zich in voor verantwoorde alcoholconsumptie én verantwoorde alcoholreclame

Onze missie

Verantwoorde alcoholmarketing

STIVA zorgt dat de spelregels voor alcoholreclame (RvA) realistisch en werkbaar zijn. De stichting draagt deze regels voortdurend uit en licht deze toe aan de branche. Daarnaast vindt STIVA het belangrijk om de politiek en samenleving hierover te informeren en te tonen dat de makers van alcoholreclame zich bewust zijn van gevoeligheden

Verantwoorde alcoholconsumptie

Verantwoorde alcoholconsumptie begint met bewustwording van alle betrokkenen in de samenleving. STIVA keurt alle vormen van alcoholmisbruik af. Denk aan alcoholconsumptie door jongeren onder de 18 jaar of volwassen consumenten die te veel en/of te vaak drinken of op ongepaste momenten. Drink met mate is altijd het devies. Een alcoholhoudende drank is iets om van te genieten. Denk aan een mooi glas wijn bij het eten, een bijzonder glas whisky na een lange wandeling of een biertje in het weekend.

Heldere informatievoorziening

Wil je een constructieve discussie kunnen voeren met verschillende stakeholders dan is het belangrijk dat je over de juiste feiten en cijfers beschikt. STIVA ziet het als haar taak om de juiste feiten en cijfers rondom alcoholconsumptie voortdurend onder de aandacht te brengen en te houden van iedereen die zich een mening wil vormen over de rol van alcoholhoudende drank in de Nederlandse samenleving. Op onze website zijn dan ook de meest recente gegevens over belangrijke thema’s rondom alcohol in de samenleving te vinden.

Activiteiten van STIVA

Zelfregulering

Een van de belangrijkste activiteiten is, zorgen dat de zelfregulering in de branche werkt. Hiervoor zijn verschillende afspraken gemaakt. Wat betreft verantwoorde alcoholmarketing is dit samengebracht in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA). Onderdeel van de Nederlandse Reclame Code (NRC) en daarmee van toepassing op álle alcoholhoudende reclame.

Voordelen van zelfregulering

Alcoholreclame is bedoeld voor volwassenen. Via zelfregulering zorgt STIVA ervoor dat jongeren zo min mogelijk bereikt worden en dat de inhoud van alcoholreclame ook geen onwenselijke elementen bevat. Dat betekent dat er geen overmatigheid te zien mag zijn, geen alcoholconsumptie voorafgaand aan verkeersdeelname en nog veel meer. Daarnaast zorgt zelfregulering voor een breed draagvlak onder producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde dranken. Immers, de branche is de regels zelf overeengekomen. Daardoor is de naleving hoog en zijn er nauwelijks toegekende klachten.
Een ander voordeel is dat het dynamisch is. Als de omstandigheden daarom vragen, bijvoorbeeld door veranderingen in het sociale medialandschap, kunnen de regels vrij eenvoudig aangepast worden.

Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken

De branche werkt sinds 1978 met de RvA. In 1989 vond politiek-bestuurlijke accordering plaats door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Tweede Kamer. De Code zorgt ervoor dat er in Nederland sprake is van maatschappelijk verantwoorde marketing van alcoholhoudende dranken. Gemiddeld eens per twee jaar wordt de RvA aangepast. Meestal naar aanleiding van een klacht. Iedereen die van mening is dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels in de Code kan hierover een klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). Dit onafhankelijke klachtenorgaan beoordeelt of een reclame in strijd is met de Code. In het geval van een overtreding beveelt de RCC de adverteerder aan voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De afdeling Compliance controleert vervolgens of de adverteerder gevolg heeft gegeven aan deze aanbeveling. In het geval van overtreding van de RvA kan de RCC of het College van Beroep voor het bedrijfsleven een boete van maximaal € 50.000, – opleggen aan bij STIVA aangesloten organisaties

Reclamecode voor alcoholhoudende dranken

Reclamecode voor Alcoholvrije Varianten van Alcoholhoudende dranken

Steeds vaker kiest de Nederlandse consument voor een alcoholvrije variant. Dat die keuze er is, is heel prettig en de consument wordt via marketing daarop geattendeerd. Marketing van alcoholvrije varianten is dus belangrijk, maar moet wel in goede banen worden geleid. Daarom heeft STIVA als penvoerder samen met de sectoren de Reclamecode voor alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken (RvAVA) opgesteld. Deze code zorgt voor maatschappelijke verantwoorde marketing van alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken. Ook voor deze code geldt dat iedereen die van mening is dat een reclame-uiting niet voldoet aan de regels in de Code hierover een klacht kan indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). Dit onafhankelijke klachtenorgaan beoordeelt of een reclame in strijd is met de Code. In het geval van een overtreding beveelt de RCC de adverteerder aan voortaan niet meer op een dergelijke wijze reclame te maken. De afdeling Compliance controleert vervolgens of de adverteerder gevolg heeft gegeven aan deze aanbeveling.

Reclamecode voor alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken

Wat doet STIVA nog meer:

 • Jaarlijks helpt STIVA haar partners bij het beantwoorden van ruim 700 vragen over alcoholreclame;
 • Per jaar worden er meer dan tien incompany-workshops bij bedrijven gegeven;
 • Via een maandelijkse nieuwsbrief en via sociale media worden de achterban en stakeholders op de hoogte gehouden over nieuwe ontwikkelingen op het gebied van zelfregulering;
 • Jaarlijks verzorgt STIVA een symposium voor ruim honderd marketingprofessionals die werkzaam zijn binnen of in opdracht van de alcoholbranche;
 • Elk jaar laat STIVA door een onafhankelijk bureau onderzoeken op welke jongerenzenders geen reclame voor alcoholhoudende dranken mag plaatsvinden;
 • Wanneer er televisieprogramma’s te zien zijn die zwaar leunen op alcoholmisbruik treedt STIVA op.

Toetsing commercials

STIVA laat alle televisie-, bioscoop- en radiocommercials vooraf toetsen door een toetsingscommissie op eventuele tegenstrijdigheid met de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken. Bedrijven kunnen op toetsing.stiva.nl een commercial hiervoor aanmelden.

Horecapromoties aanmelden

STIVA controleert horecapromoties op naleving van de RvA. Horecapromoties kunnen aangemeld worden op horecapromoties.stiva.nl.

Voorzitter STIVA Arno Rutte

Arno Rutte is per oktober 2021 voorzitter van het bestuur van de Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie (STIVA).

Arno Rutte (1972) is zeven jaar Tweede Kamerlid geweest voor de VVD-fractie. Op dit moment is hij als consultant en public affairs adviseur actief op het terrein van de zorg.

Rutte: “Ik ben altijd persoonlijk gemotiveerd geweest om alcoholmisbruik tegen te gaan. In mijn rol als voorzitter van STIVA kan ik daar extra stappen in zetten. Ik ben ervan overtuigd dat er nog meer kan gebeuren en dat STIVA daar een belangrijke rol in gaat vervullen.”

Leden van het algemeen bestuur van STIVA

 • Dhr. Chantoine Boomsma (SpiritsNL)
 • Dhr. Ruud Goesten (SpiritsNL)
 • Dhr. Koert van ‘t Hof (Nederlandse Brouwers)
 • Dhr. Henrico van Lammeren (KVNW)
 • Dhr. René Roorda (KVNW)
 • Dhr. Arno Rutte, onafhankelijk voorzitter
 • Mw. Laudine Witteveen (Nederlandse Brouwers)

Directeur STIVA Peter de Wolf

Sinds september 2008 is Peter de Wolf directeur van STIVA. Als directeur van STIVA zet hij zich in voor verantwoorde alcoholconsumptie en verantwoorde alcoholreclame en is hij eindverantwoordelijk. Hij vertegenwoordigt de stichting in binnenlandse en buitenlandse overleggen en in de media.