Ga direct naar de content

Nieuws

Ingezonden brief STIVA aan Trouw

Vandaag stond in Trouw een ingezonden brief van STIVA. Aanleiding voor deze brief was een hoofdredactioneel commentaar waarin – ten onrechte – werd gesteld dat STIVA zou hebben gelobbyd voor ‘blurring’ en dat wij zouden hebben beweerd dat een recent RIVM rapport niet zou deugen.

Helaas heeft Trouw onze ingezonden brief aangepast. Daar staat nu o.a. in dat ‘volgens ons’ het percentage van overmatige drinkers in 2022 6,5% is. Deze wijziging mist de essentie van ons betoog, want die 6,5% is het officiële cijfer dat – paradoxaal genoeg – ook mede afkomstig is van datzelfde RIVM.

STIVA betreurt het dat Trouw onze ingezonden brief op essentiële punten heeft gewijzigd. Dit is ook zonder overleg met ons gedaan. Voor de duidelijkheid hierbij onze tekst van de ingezonden brief.

Ingezonden brief STIVA

Het hoofdredactionele commentaar ‘Gezond leven lukt beter zonder de lobby van voedsel- en drankindustrie’ (Trouw, 24 januari jl.) stemt mij verdrietig. Uiteraard verwoordt het commentaar een mening. Maar als die mening niet stoelt op de juiste feiten, wordt het eerder een ongefundeerde ideologisch gekleurde aanklacht dan een goed onderbouwde opinie van de hoofdredactie.

De bewering dat de alcoholsector gelobbyd zou hebben voor ‘blurring’ (het mogen schenken van alcoholhoudende drank in de retail of bij de kapper) is aantoonbaar onjuist. Vanuit STIVA is altijd aangegeven – terug te lezen in de verslagen van het Nationaal Preventie Akkoord – dat wij tegenstander zijn van blurring.

Daarnaast heeft STIVA nooit gezegd dat het recente RIVM-rapport niet deugt. Wat we wel hebben gezegd is dat de modelmatige inschatting die het RIVM doet, niet rijmt met de werkelijke cijfers waar ook het RIVM bij betrokken is. Bij de laatste meting in 2022 is gebleken dat het aandeel overmatige drinkers in Nederland 6,5% is, hetgeen dus nu al een stuk lager ligt dan de 8% waar de modellen op uitkomen in 2040. Die 6,5% is een ‘all time low’, nog nooit is deze graadmeter zo laag geweest. En iedereen snapt dat het een haalbare stap is om dit percentage van 6,5% verder te laten dalen naar 5% in 2040. Tegelijkertijd delen we de zorgen over drinken door jongeren onder de 18 jaar en hebben daarvoor ook concrete voorstellen gedaan.

Het tegengaan van alcoholmisbruik – het liefst samen met overheid en maatschappelijke organisaties – is iets waar STIVA zich ten volle voor zal blijven inzetten. Het op onjuiste gronden diskwalificeren van sommige organisaties levert geen bijdrage aan die noodzakelijke samenwerking.

Arno Rutte

Voorzitter STIVA