Ga direct naar de content

Alcoholvrij code

Definities

Begripsbepalingen
Deze Code verstaat onder:

Actieve internet marketing: reclame die actief door de adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze wordt verspreid of mogelijk gemaakt op en/of via internet. Onder actieve internetmarketing wordt onder meer verstaan:

  • het actief via internet verzenden van reclame door de adverteerder aan geselecteerde ontvangers
  • reclame op of via een internetplatform, waaronder een social media platform, door de adverteerder, alsook reclame door een derde geheel of deels ten behoeve van de adverteerder, voor zover het gaat om een internetplatform waarbij de adverteerder in enige mate het tonen dan wel de inhoud van de uiting kan bepalen of beïnvloeden;

Alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank: een voor menselijke consumptie bestemde drank, niet zijnde een alcoholhoudende drank waarbij door middel van naam, merk, productvormgeving, en/of marketing van die drank wordt verwezen naar een alcoholhoudende drank;

Alcoholhoudende drank: de drank die bij een temperatuur van twintig graden Celsius
voor meer dan een half volumeprocent (0,5%) uit alcohol bestaat;

De branche: het deel van het bedrijfsleven dat is betrokken bij de productie, de import,
de distributie, de verkoop en de verstrekking van alcoholvrije varianten van alcoholhoudende drank;

Promoties: promoties in horecagelegenheden, op evenementen, partijen of in de
openbare ruimte, waarbij een promotieteam (al dan niet gekleed in de look & feel van
het merk) in opdracht van een producent of importeur het aanwezige publiek in staat
stelt kennis te maken met één van de merkproducten van de producent of importeur;

Influencer: ie­mand die via so­ci­a­le me­dia, in­vloed uit­oe­fent op een be­paal­de doel­groep. Een verspreider kan bijvoorbeeld een influencer zijn;

Interactieve actiedisplays: een display waarbij via het drukken op knoppen of andere vormen van communicatie een dialoog ontstaat met elementen van het display. Een voorbeeld hiervan kan zijn een beeldscherm waarop een barman of -vrouw tips over producten met alcoholhoudende drank geeft aan de bediener van het display op basis van diens ingevoerde informatie;

Jongerenzender: een zender waarvan meer dan 25% van het totale kijk- en luisterpubliek bestaat uit minderjarigen. Voor de vaststelling van het percentage minderjarigen in het kijk- en luisterpubliek wordt uitgegaan van het gewogen gemiddelde van de kijk- of luistercijfers, afgezet tegen het gehele programma-aanbod van een zender. Het percentage dient te worden gemeten via algemeen in de markt geaccepteerd kijk- en luisteronderzoek. Jaarlijks wordt overeenkomstig hetgeen is bepaald in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken, vastgesteld, op basis van onderzoek door
een onafhankelijk bureau, welke omroepen zijn aan te merken als jongerenzender;

Minderjarigen: personen beneden de leeftijd van 18 jaar;

Premium: een cadeauartikel voorzien van de merknaam en/of het beeldmerk van alcoholvrije varianten van alcoholhoudende dranken dat de consument ontvangt bij aankoop van een alcoholhoudende drank, een alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank of welk cadeauartikel hij ontvangt in het kader van een promotie;

Reclame voor een alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank: iedere openbare en/of systematische directe dan wel indirecte aanprijzing van een alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank door een adverteerder of geheel of deels ten behoeve van deze, al dan niet met behulp van derden. Indien in een reclame-uiting zowel reclame wordt gemaakt voor een alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank als voor een alcoholhoudende drank als bedoeld in de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken, dan is de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken van toepassing. Onder reclame wordt mede verstaan het vragen van diensten;

Relevante relatie: de relatie tussen de Adverteerder en de Verspreider gericht op het (doen) verspreiden van reclame via social media, tegen betaling of enig ander voordeel, die de geloofwaardigheid van de reclame via social media kan beïnvloeden;

Sampling: de gelegenheid waarbij, op het initiatief van een lid van de branche, conform
de daartoe opgestelde voorwaarden, zoals beschreven in de toelichting bij artikel 12, een
alcoholvrije variant van alcoholhoudende drank gratis aangeboden wordt aan de consument voor consumptie ter plaatse op een beurs, tijdens promoties op evenementen, in horecagelegeonheden, op partijen of op in de openbare ruimte;

Sponsoring: financiële ondersteuning door een lid van de branche;

Verspreider: degene die een relevante relatie heeft met de adverteerder en reclame via social media verspreidt. Een verspreider kan een natuurlijke of rechtspersoon zijn. Onder verspreider wordt niet verstaan een beheerder van sociale netwerksites en fora die communicatie tussen deelnemers faciliteert en zich daarbij inhoudsneutraal opstelt. Voorbeeld van een verspreider is een influencer.