Ga direct naar de content

Alcoholcode

Reglement reclametoetsing

STIVA reglement voor toetsing van radio-, televisie- en bioscoopreclame

 1. Reclametoetsing is het vooraf laten toetsen door de STIVA van thematische reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank in Nederland waarop de Reclamecode voor Alcoholhoudende dranken (RvA) van de Stichting Reclame Code van toepassing is, hierna genoemd ‘het advies’.
 2. De producenten en importeurs aangesloten bij de bestuursbenoemende organisaties in STIVA, dienen tijdig voorafgaand aan de uitzending van al hun thematische reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank op televisie, bioscoop en/of radio aan STIVA advies te vragen. Voor alle overige reclame-uitingen voor alcoholhoudende drank geschiedt de adviesaanvraag op basis van vrijwilligheid.
 3. Onder reclame-uiting voor alcoholhoudende drank wordt verstaan: iedere openbare aanprijzing van alcoholhoudende drank en van niet-alcoholhoudende drank voor zover deze wordt aangeprezen om te worden gebruikt in combinatie met alcoholhoudende drank, ongeacht het medium dat wordt gebruikt (onder meer: print, radio, tv, etiketten,verpakkingen, internet) en inclusief consumentenpromoties, direct-mail, merchandising en point-of-sale-materiaal.
 4. Het advies kan worden aangevraagd door alle bij het maken van de reclame-uiting betrokken partijen (zoals de adverteerder, een reclamebureau of een reclamemedium).
 5. Het advies wordt gegeven door een commissie van drie personen bestaande uit de STIVA directeur, de Code Contactpersoon van bier of gedistilleerd of wijn of de detailhandel en een onafhankelijke derde, aan te wijzen door het STIVA bestuur.
 6. Het advies is niet bindend.
 7. Het advies houdt in:
  a. dat, naar het oordeel van STIVA, de reclame-uiting in overeenstemming of in strijd is met de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken;
  b. het advies kan bovendien specifieke aanbevelingen inhouden om de reclame-uiting te veranderen teneinde eventuele overtreding van de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken te voorkomen. Indien een dergelijke aanbeveling wordt gedaan, dient de adverteerder, indien hij deze aanbevelingen opvolgt, de gewijzigde uiting opnieuw voor het advies aan STIVA voor te leggen, volgens de procedure die in dit reglement is vastgesteld.Het advies is strikt vertrouwelijk.
 8. Het advies dient tijdig schriftelijk, dan wel per e-mail te worden aangevraagd, onder toezending van de (concept) reclame-uiting. De (concept) reclame-uiting, dient afhankelijk van het type uiting, tenminste te bestaan uit:
  – advertentie: tekst en illustratieschets
  – tv-commercial: story-board en tekst en bij voorkeur ook de uiteindelijke uitvoeringradiocommercial: uitgetypte tekst
  – website: uitgetypte tekst, locaties en bestemming links en illustratieschets
  – overigen: tekst en illustratieschets
 9. Het advies wordt zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen per e-mail aan de aanvrager bekend gemaakt. Het advies bevat een korte toelichting. Het advies betreft alleen de reikwijdte en interpretatie van de artikelen opgenomen in de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken. Bij het advies ontvangt de adverteerder een verklaring van STIVA dat over de desbetreffende reclame-uiting advies is uitgebracht.
 10. De adviezen blijven maximaal 5 jaar bewaard in het archief van STIVA.
 11. STIVA publiceert slechts statistische gegevens met betrekking tot de gegeven adviezen. Zij betracht vertrouwelijkheid omtrent de bij haar aangevraagde adviezen en haar beslissing dienaangaande.
 12. STIVA is op geen enkele wijze aansprakelijk voor besluiten genomen door de aanvrager van het advies, noch voor eventuele schade die daardoor bij de adverteerder of derden wordt geleden. De uiteindelijke constatering dat een reclame-uiting al dan niet strijdig is met de bepalingen van de Nederlandse Reclamecode en/of de Reclamecode voor Alcoholhoudende Dranken is voorbehouden aan de Reclame Code Commissie dan wel het College van Beroep.
 13. De kosten voor reclametoetsing worden jaarlijks vastgesteld voor de verschillende vormen van reclame-uitingen bij afzonderlijk besluit van STIVA. Wijzigingen, waaronder ook tussentijdse wijzigingen, worden minimaal 1 maand tevoren bekend gemaakt, via de STIVA-website. Indien eenzelfde reclame-uiting meerdere malen voor advies wordt voorgelegd, worden slechts eenmaal kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen op dit moment €500,- exclusief BTW.
 14. Dit Reglement is vastgesteld op 24 september 2009 en treedt in werking op 1 oktober 2009. Het kan bij besluit van het Bestuur van STIVA worden gewijzigd. Het gewijzigde reglement zal zo spoedig mogelijk worden bekend gemaakt aan de belanghebbenden, alsook op de website van STIVA worden geplaatst.

commissie

1. Peter de Wolf

Directeur STIVA

2. Meint Waterlander – Code Contactpersoon Bier

Directeur Nederlandse Brouwers

3. Betty de Boer – Code Contactpersoon Gedistilleerd

Directeur SpiritsNL

4. Hans Burghoorn – Code Contactpersoon Wijn

Directeur KVNW

5. Sjoerd Veenstra – Code Contactpersoon Detailhandel

Adjunct-directeur Raad Nederlandse Detailhandel

6. Willy de Graaff – Brandconsultant

Groeiconsultant, De Graaff BrandManagement B.V.

7. Fred van Raaij

Hoogleraar Economische Psychologie, Universiteit van Tilburg

8. Marjet van Zuijlen

Zelfstandig consultant