Ga direct naar de content

Alcoholcode

Richtlijnen horecapromoties

Aanmelden van horecapromoties
Promoties die bestaan uit een sampling georganiseerd door alcoholproducenten en -importeurs in horecagelegenheden en op evenementen dienen vooraf bij STIVA aangemeld te worden. STIVA Mystery Guests controleren steekproefsgewijs één op de tien horecapromoties op mogelijke tegenstrijdigheid met de RvA.

De belangrijkste spelregels op een rijtje:

 • De hele branche is verplicht om horecapromoties die bestaan uit een sampling minimaal vijf werkdagen van tevoren bij STIVA aan te melden.
 • Hiervoor dient eenmalig een inlogcode opgevraagd te worden bij STIVA waarna promoties aangemeld kunnen worden via een online platform.
 • Geef een korte omschrijving van de promotie en vergeet niet de adresgegevens van de locatie en de promotietijden zo nauwkeurig mogelijk te vermelden.
 • Per aangemelde horecapromotie wordt €30,- in rekening gebracht per dag.
 • Bij een hit-and-run (maximaal 5 locaties in 1 stad op 1 datum) wordt eenmalig €30,- in rekening gebracht. Geef precies aan op welk tijdstip welke locatie wordt bezocht.
 • Indien de aangemelde promotie geannuleerd wordt, dient dit uiterlijk om 12.00 uur de dag van te voren aan STIVA te worden doorgegeven.
 • Bij het niet aantreffen van de promotie door de mysteryguest zullen de gemaakte kosten van de mysteryguest in rekening worden gebracht.

Boeteregeling voor horecapromoties
Per 1 mei 2005 is het boetesysteem voor horecapromoties in werking getreden. Dit systeem houdt in dat een producent of importeur na een overtreding een waarschuwing krijgt. Als de overtreding wederom wordt geconstateerd wordt een boete van € 1.500,- opgelegd. Bij herhaling van de overtreding zal vervolgens een boete van € 5.000,- worden opgelegd.

Richtlijnen horecapromoties

 • 1. Hoeveelheid (promoties)

  Aangezien onverantwoorde consumptie van alcoholhoudende drank problemen met zich mee kan brengen, is terughoudendheid in alle reclame voor deze drank geboden. Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen overmatige of anderszins onverantwoorde consumptie tonen, suggereren of stimuleren.

  Betekenis van artikel 1 voor horecapromoties:

  1. Zet bij een promotie nooit aan tot onverantwoorde en/of overmatige consumptie van alcoholhoudende drank;
  2. Zorg dat je als promotieteam duidelijk afstand neemt van aangeschoten, dronken of agressieve klanten en laat ze niet deelnemen aan de promotie;
  3. Zorg dat het personeel van de horecalocatie ook dit standpunt uitdraagt;
  4. Spreek af dat bij eventuele problemen het personeel van de horecalocatie regelend optreedt;
  5. Vermijd zelf de discussie zoveel mogelijk;
  6. Er mogen geen staffel-promoties plaatsvinden waarbij er meer korting ontvangen wordt op de aankoop van de alcoholhoudende drank naarmate er meerdere drankjes besteld worden.
 • 2. Onthouding (promoties)

  Reclame voor alcoholhoudende drank mag onthouding van alcoholconsumptie of matige alcoholconsumptie niet op een negatieve manier uitbeelden, noch mag reclame voor alcoholhoudende drank zich afzetten tegen enige niet-alcoholhoudende drank.

  Betekenis van artikel 2 voor horecapromoties:

  1. Oefen geen enkele druk uit op mensen om deel te nemen aan de promotie;
  2. Vermijd opdringerigheid;
  3. Doe niet negatief tegen mensen die niet geïnteresseerd zijn in de promotie.
 • 3. Alcoholhoudend karakter (promoties)

  lid 1

  Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen verwarring wekken over het alcoholhoudende karakter en het alcoholpercentage van de drank.

  lid 2

  Reclame voor een alcoholhoudende drank, met inbegrip van de merknaam, de soortnaam en de verpakking, mag niet de indruk wekken dat er sprake is van frisdrank, limonade of andere niet-alcoholhoudende drank.

  Betekenis van artikel 3 voor horecapromoties:

  1. Zorg ervoor dat de deelnemers aan een promotie altijd weten dat het om alcoholhoudende drank gaat;
  2. Informeer bij mixen van een alcoholhoudende drank met een niet-alcoholhoudende drank wat het alcoholpercentage is in het aangeboden product zodat dit aan de klant verteld kan worden als deze ernaar vraagt.
 • 5. Goede smaak en/of fatsoen (promoties)

  Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet in strijd zijn met de goede smaak, het fatsoen, of afbreuk doen aan de menselijke waardigheid en integriteit.

  Betekenis van artikel 5 voor horecapromoties:

  Vermijdt iedere belediging of kwetsing. Discriminatie op grond van ras, seksuele geaardheid, godsdienst e.d. is uit den boze.

 • 6. Claims/lid 3

  Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet: suggereren dat consumptie van alcoholhoudende drank lichamelijke of geestelijke prestaties verbetert.

  Betekenis van artikel 6 lid 3 voor horecapromoties:

  1. Actieve sportbeoefening door klanten mag geen deel uitmaken van de promotie;
  2. Gebruik sportieve/fysieke inspanning niet als voorwaarde om aan de promotie te mogen deelnemen of om een premium te kunnen krijgen;
  3. Gebruik geen drankspelletjes.
 • 8. Sociaal en/of seksueel succes (promoties)

  Reclame voor alcoholhoudende drank mag niet de indruk wekken dat er een causaal verband ligt tussen de consumptie van alcoholhoudende drank en het hebben van sociaal en seksueel succes. Die indruk dat dit causale verband bestaat kan ook ontstaan door middel van de suggestie dat alcohol wordt geconsumeerd zonder dat de alcohol(consumptie) daadwerkelijk in beeld komt.

  In alle hieronder genoemde gevallen geldt dat het evident moet zijn dat dit sociale of seksuele succes zonder alcohol(consumptie) niet opgetreden zou zijn. Meer in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting bij artikel 8 niet toegestaan.

  Betekenis van artikel 8 voor horecapromoties:

  1. Wek op geen enkele manier de indruk dat de consumptie van alcohol tot sociaal of seksueel succes leidt;
  2. Het promotieteam mag eigentijds gekleed zijn, maar de promotie mag geen relatie leggen met seks;
  3. Deel geen premiums uit die in strijd zijn met de geest van artikel 8 (bijv. condooms).
 • 10. Minderjarigen (promoties)

  Reclame voor alcoholhoudende drank mag zich niet specifiek richten tot minderjarigen. Meer in het bijzonder zijn de uitingen als omschreven in de toelichting bij artikel 10 niet toegestaan.

  Betekenis van artikel 10 voor horecapromoties:

  Gebruik bij promoties geen premiums die genoemd worden in de toelichting bij artikel 10 en die zich daarmee specifiek richten op minderjarigen.

 • 11. Afgebeelde personen (promoties)

  Reclame voor alcoholhoudende drank mag geen personen tonen die jonger zijn of evident jonger lijken dan 18 jaar. Voor reclame-uitingen waarbij gebruik wordt gemaakt van geënsceneerde situaties met scripts en modellen die door of in opdracht van de adverteerder worden ingehuurd, geldt dat er geen personen die jonger zijn of evident jonger lijken dan 25 jaar getoond mogen worden.

  Toelichting artikel 11

  Op Facebook en andere (social netwerk)sites met foto’s waarop personen staan die niet door de adverteerder zijn ingehuurd en waarbij de content van de site beheerd wordt door of namens de adverteerder en waar de adverteerder redactionele controle over heeft, geldt dat de afgebeelde personen 18 jaar of ouder moeten zijn.

  Betekenis van artikel 11 voor horecapromoties:

  Posters e.d. die gebruikt worden tijdens de promotie of ter aankondiging van de promotie mogen geen personen (promotiemedewerkers dan wel klanten) tonen die jonger zijn of evident lijken dan 25 jaar. Verder mogen op foto’s die gemaakt zijn tijdens promoties van klanten en die worden getoond op Facebook of andere (social network) sites van het gepromote merk ook geen personen staan die jonger zijn of evident lijken dan 18 jaar.

 • 13. Premiums (promoties)

  Het (doen) aanbieden van premiums aan minderjarigen tijdens horecapromoties is niet toegestaan.

  Betekenis van artikel 13 voor horecapromoties:

  Minderjarigen mogen geen premiums van, of namens, een producent of importeur aangeboden krijgen die reclame voor een alcoholhoudende drank tonen.

 • 26. Horecapromoties (promoties)

  lid 1

  Het aanprijzen van alcoholhoudende drank door horeca-promotieteams mag niet zijn gericht op minderjarigen. Deze wijze van aanprijzing is niet toegestaan op plaatsen waar het publiek op dat moment voor meer dan vijfentwintig procent (25%) bestaat uit minderjarigen.

  lid 2

  Tijdens horecapromoties is het niet toegestaan alcoholhoudende drank gratis aan te bieden.

  lid 3

  Tijdens horecapromoties is het niet toegestaan om alcoholhoudende drank te verkopen tegen minder dan de helft van de normale verkoopprijs. Bovendien mag er per promotie niet meer dan één consumptie per klant met korting aangeboden worden.

  lid 4

  Tijdens horecapromoties is het toegestaan om een sampling te organiseren (2 cl sterke drank, 5 cl wijn en 7,5 cl voor bier en cider).

  lid 5

  Horecapromoties worden uitgevoerd door personen van 18 jaar of ouder

  Betekenis van artikel 26 voor horecapromoties:

  Alle elementen zijn van belang en worden hieronder nogmaals herhaald:

  1. benader nooit minderjarigen (personen jongen dan18 jaar) met promoties en geef geen alcoholhoudende drank aan minderjarigen, ook niet met toestemming van de ouders. Vraag bij twijfel altijd naar legitimatie;
  2.  maak duidelijke afspraken met de horeca-exploitant over de naleving van de wettelijke regels inzake de leeftijdsgrenzen bij verkoop van alcoholhoudende dranken;
  3. biedt alcoholhoudende drank tijdens de promotie nooit gratis aan;
  4. 50% van de verkoopprijs is de 50% van de prijs die gewoonlijk in de betreffende horecagelegenheid gevraagd wordt voor het product;
  5. zorg ervoor dat de prijs voor de drank voor aanvang van de promotie aan alle organiserende betrokkenen bekend is;
  6. voer geen promotie uit indien het publiek bij aanvang en tijdens de promotie voor meer dan 25% bestaat uit personen die jonger dan 18 jaar zijn. Omdat het niet eenvoudig is de 25% grens vast te stellen, geldt hier de regel: bij twijfel, de promotie niet uitvoeren;
  7. tijdens horecapromoties is het niet toegestaan om per promotie meer dan één consumptie per klant met korting aan te bieden;
  8. het organiseren van een sampling tijdens horecapromoties is toegestaan mits deze voldoet aan de voorwaarden zoals deze zijn vastgelegd in de toelichting bij artikel 26;
  9. zorg ervoor dat er niet geproefd wordt door jongeren onder de 18 jaar., noch door personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren.
  10. zorg ervoor dat een proeverij die wordt uitgevoerd door, of in opdracht van een lid van de branche, altijd in overleg plaatsvindt met de horecaondernemer.
  11. horecapromoties moeten bij STIVA worden aangemeld.